top of page

Algemene voorwaarden

Op al onze opleidingen, adviezen en publicaties zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Bij inschrijving ga je akkoord met deze voorwaarden. Wij adviseren je dan ook om deze aandachtig door te nemen voordat je je inschrijft.

Definities

In het navolgende wordt verstaan onder:

Opleidingsvoorwaarden: de in de navolgende artikelen vastgelegde bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op door/via TIMAF  verzorgde opleidingen.

TIMAF: TIMAF bv.

Klant: de (rechts)persoon in opdracht waarvan TIMAF opleidingen, adviesdiensten en/of publicaties verzorgt.

Opleidingen: alle door TIMAF uitgegeven schriftelijke/online cursussen en georganiseerde bijeenkomsten, zoals maar niet beperkt tot een klassikale training, conferentie, in-company training, seminar, masterclass, post-HBO opleiding en/of congres.

Schriftelijke/online cursus: opleidingsvorm waarbij de deelnemer volgens een vooraf afgesproken interval de schriftelijke/online lesstof in zijn/haar eigen tempo doorloopt.

Klassikale training: opleidingsvorm waarbij deelnemers uit diverse organisaties dezelfde training volgen met bestaand opleidingsmateriaal en een vaststaand programma.

In-company opleiding en/of coaching: opleidingsvorm waarbij de Opleiding op verzoek in-house wordt georganiseerd volgens een eventueel op maat gemaakt programma.

Online learning: een cursus die door TIMAF aan de Klant ter beschikking wordt gesteld via internet of andere elektronische weg.

Aanmelding

Aanmelding vindt plaats door inzending van een volledig ingevuld inschrijfformulier door Klant via e-mail, per post of via het volledig ingevulde online inschrijfformulier op de website. Voorlopig reserveren voor een Opleiding kan telefonisch.

 

TIMAF verzendt terstond, na ontvangst van de aanmelding, een schriftelijke bevestiging van inschrijving en een factuur. Indien de gewenste Opleiding is volgeboekt, wordt daarvan mededeling gedaan en zal een alternatief worden gezocht.

 

Alle prijzen zijn exclusief BTW en overige van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld. Bij de prijs van Klassikale trainingen zijn inbegrepen de kosten van opleidingsmaterialen, lunch, koffie/thee en de locatiekosten, tenzij anders is vermeld bij de betreffende Opleiding.

 

Het factuurbedrag (incl. BTW) moet binnen 30 dagen na de factuurdatum, echter altijd vóór aanvang van de Opleiding, betaald zijn.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van TIMAF is beperkt tot vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie. Elke andere aansprakelijkheid is uitgesloten.

 

De door TIMAF te betalen schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het totaal van de op grond van de betreffende overeenkomst reeds gefactureerde en betaalde bedragen.

Annulering

Klant is gerechtigd de overeengekomen Opleiding (met uitzondering van examens en indien van toepassing reeds geleverde studiematerialen) geheel of gedeeltelijk te annuleren. Annulering dient te allen tijden schriftelijk te geschieden, waarbij de annuleringsdatum de datum van ontvangst is door TIMAF van de schriftelijke annulering.

Klant is gerechtigd een voor een Opleiding (met uitzondering van examens) ingeschreven deelnemer te vervangen door een andere persoon, indien dit vóór aanvang van de Opleiding aan TIMAF schriftelijk is gemeld. Aan een dergelijke vervanging zijn geen kosten verbonden. Uiteraard dient de vervangende deelnemer te voldoen aan eventuele ingangsvereisten met betrekking tot de betreffende Opleiding.

In het geval van een Klassikale training is Klant gerechtigd om tot uiterlijk 4 weken voor de start van de betreffende Opleiding zijn/haar deelname eenmalig, en uiteraard indien mogelijk, te verplaatsen naar een latere startdatum. Dit verzoek moet schriftelijk worden ingediend.

In het geval van een In-company training is Klant gerechtigd om tot uiterlijk 4 weken voor de start van de betreffende Opleiding eenmalig, en uiteraard indien mogelijk, te verplaatsen naar een latere startdatum. Deze verplaatsing moet schriftelijk worden aangevraagd.

Bij annulering van een Schriftelijke cursus tot 1 maand voor aanvang van de cursus (de door TIMAF bevestigde startdatum) wordt slechts een bedrag van € 95,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 1 maand voor aanvang van de cursus moet het volledige bedrag worden voldaan.

Bij annulering van een Klassikale training (met uitzondering van examens en indien van toepassing reeds geleverde studiematerialen) zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing zoals deze terug te vinden zijn op de website van TIMAF onder het kopje Prijs / Inschrijven bij de betreffende Opleiding. Deze kunnen op verzoek worden toegestuurd. TIMAF brengt in alle gevallen bij annulering minimaal € 95,- administratiekosten in rekening.

Annulering van een In-company opleiding tot 1 maand voor aanvang van de Opleiding is kosteloos, uitgezonderd de in redelijkheid gemaakte (minimaal alle out-of-pocket) kosten. Deze woorden wel in rekening gebracht.

 

Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de In-company opleiding wordt het volledige factuurbedrag in rekening gebracht en moet het factuurbedrag in zijn geheel worden voldaan.

TIMAF behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen wijzigingen aan te brengen in bijvoorbeeld het cursusrooster, de cursustijden en/of de vervanging van de trainer.

TIMAF zal al het mogelijke in het werk stellen om de Opleiding conform het gepubliceerde rooster of de gemaakte afspraken te verzorgen, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid indien een Opleiding door omstandigheden geen doorgang kan vinden of moet worden onderbroken. In een dergelijk geval zal TIMAF al het redelijke in het werk stellen om de Opleiding te voltooien c.q. op een later tijdstip te verzorgen of een passend alternatief aan te bieden.

 

Indien dit laatste niet mogelijk blijkt te zijn, zullen reeds betaalde cursusgelden worden gerestitueerd dan wel niet in rekening worden gebracht.

Verder behoudt TIMAF zich het recht voor een Klassikale training wegens gebrek aan inschrijvingen te annuleren. De ingeschreven deelnemers zullen uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de Opleiding van een dergelijke annulering bericht ontvangen. Reeds door Klant aangegane reis- en verblijfsverplichtingen zijn voor rekening en risico van Klant.

Gebruiks-recht

Alle intellectuele (eigendoms)rechten met betrekking tot opleidingsmateriaal, software, aanvullende documentatie en alle overige door TIMAF in het kader van een Opleiding gebruikte en/of verstrekte documenten, materialen en informatie berusten bij TIMAF en/of haar licentiegever(s).

 

Het is Klant niet toegestaan de in het voorgaande lid bedoelde materialen, documenten e.d. in enigerlei vorm geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen, te verspreiden of anderszins te gebruiken in strijd met de intellectuele (eigendoms)rechten van TIMAF.

 

De deelnemers/Klant verkrijgen individueel en ten behoeve van de Opleiding een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht op het opleidingsmateriaal.

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden is het de deelnemers/Klant aan de Opleiding toegestaan de verstrekte materialen, documenten e.d. te gebruiken in de uitoefening van hun functie en in overeenstemming met het doel van de Opleiding.

 

Op elke rechtsverhouding tussen Klant en TIMAAF is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Alle geschillen - daaronder tevens begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van een overeenkomst tussen partijen mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Alvorens toepassing te geven aan het bepaalde in het tweede lid, geeft de partij aan de andere partij schriftelijk te kennen, dat er sprake is van een geschil. Partijen treden daarna in overleg om te beproeven of een oplossing in der minne haalbaar is. Eerst als een dergelijke oplossing niet mogelijk is gebleken is ieder der partijen gerechtigd toepassing te geven aan het bepaalde in het tweede lid van dit artikel.

 

Ten behoeve van Online learning kan TIMAF Klant niet-exclusieve toegang tot softwarematige programmatuur verlenen.

 

De door TIMAF aan deelnemers/Klant verstrekte wachtwoord(en) en/of gebruiker(s)na(a)m(en) en/of andere identificatiegegevens zijn individueel en strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan genoemde gegevens met een derde te delen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen deelnemers/Klant en TIMAF.

 

De in lid 2 genoemde gegevens zijn uitsluitend bedoeld ten behoeve van Online learning. Klant zal uiterst zorgvuldig omgaan met genoemde gegevens. Klant is aansprakelijk voor (de gevolgen van) onzorgvuldig en/of onrechtmatig gebruik van de in lid 2 genoemde gegevens.

Het is Klant niet toegestaan om het digitale opleidingsmateriaal te vermenigvuldigen, te verspreiden en/of openbaar te maken.

Persoons-gegevens

Klant gaat ermee akkoord dat (persoons)gegevens die Klant aan TIMAF verstrekt, zoals, maar niet beperkt tot, (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van TIMAF. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van o.a. de klantenadministratie, het verlenen van toegang tot (online) opleidingsmateriaal en (elektronische) toezending van informatie over Opleidingen en daaraan gerelateerde producten en diensten van IMF. 

Klant en TIMAF zullen zich houden aan de op grond van de AVG/GDPR voor ieder der partijen bestaande verplichtingen (zie ook de Privacyverklaring van TIMAF).

Laatst gewijzigd

31 oktober 2022

Utrecht, Nederland

TIMAF

TRAINING & ADVIES IN DIGITALE TRANSFORMATIE

info@timaf.nl

+31 (0)6 1446 5585

Lange Lauwerstraat 71, 3512 VH  Utrecht (NL)

KvK 70696896

BTW NL 858425701B01

IBAN NL78 KNAB 0257091084

BIC KNABNL2H

Privacyverklaring     Algemene voorwaarden

©2023 TIMAF bv

bottom of page